Меню
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин nomadservice.bg


I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Номад сервиз“ ЕООД, с ЕИК 207627331 с адрес на регистрация гр. Пловдив, 4000, бул. Пещерско шосе № 142, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на платформата за електронна търговия nomadservice.bg, наричана по-долу „nomadservice.bg”.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:
1. Наименование на Доставчика: Номад сервиз ЕООД. Седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, 4000, бул. Пещерско шосе № 142. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Пловдив, 4000, бул. Пещерско шосе № 142. Данни за кореспонденция: България, гр. Пловдив, 4000, бул. Пещерско шосе № 142, info@nomadservice.bg
Вписване в публични регистри: ЕИК 207627331. 
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG207627331


Надзорни органи:
1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg


2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg 


III. Общи условия

Онлайн магазин nomadservice.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него продукти за кемпери и каравани.
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на продукти за кемпери и каравани онлайн от Номад сервиз ЕООД.
Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока или услуга. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
При липса на складова наличност от заявената стокаНомад сервиз ЕООД чрез " nomadservice.bg, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg на заявлението за покупка, попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока или услуга. 
Номад сервиз ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес nomadservice.bg.
Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС, като могат да бъдат трансформирани в сайта в други валути по избор и желание на потребителя.

IV. Права и задължения на страните

1. Номад сервиз ЕООД се задължава:
- да потвърди наличността на поръчаните артикули и услуги или да откаже поръчката в срока, посочен в инструкцията.
- да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги, заявената за покупка стока или услуга.
- да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
- да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Онлайн магазин nomadservice.bg си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.


2. Клиентът се задължава:
За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg стоки/услуги, е необходимо първо да се регистрирате.
При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка. Необходимо е да изберете и парола.
- Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
- С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
- Да не подава фиктивни или невалидни заявки, или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
- Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия nomadservice.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
- Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез nomadservice.bg.
Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
- да посочи трите си имена или имената на юридическо лице, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
- да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги;
- да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката или услугата.
Заявената за покупка стока или услуга се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас електронен адрес или телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по имейл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия и ги приема. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

 

Нашите условия за доставка

При предаване на стоката или услугата Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката или услугата на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката или услугата, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката или ползването на услугата. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Номад сервиз ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката или услугата, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката/услугата в този срок, Номад сервиз ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока/услуга. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката/услугата и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока/услуга, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
- Доставената стока/услуга явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
- Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
- При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока/услуга, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Онлайн магазин nomadservice.bg Ви предоставя 7 дни след получаване на продукта, в които може да разгледате и да върнете продукта, ако прецените, че по някаква причина не бихте искали да го задържите. При получаване на продукта, моля не изхвърляйте веднага оригиналната опаковка и съпътстващите го документи. Ако решите да върнете продукта, ще бъде необходимо да го изпратите неупотребяван, окомплектован с всички аксесоари, оригинални етикети и документи, в оригиналната опаковка. Моля, сложете го в обратната пратка , като опишете причината/ причините за връщането на продукта. Ако решите да върнете продукт, моля адресирайте колета до точния пощенски адрес на Онлайн магазин nomadservice.bg – град Пловдив, бул. Пещерско шосе № 142, вх. Г, ап. 17, фирма Номад сервиз ЕООД. Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Номад сервиз ЕООД адрес.
Възстановяването на сумата за върнат продукт се извършва в рамките на 3 седмици от получаване на обратната пратка. Сумата се изплаща с платежно нареждане до посочена от Вас банкова сметка. В случай, че не получите дължимата за възстановяване сума повече от 30 дни, можете да се свържете с нас. Ако ни пишете по имейл, моля посочете Вашия клиентски номер. Ние ще проверим каква е причината за забавянето и ще Ви отговорим в най-кратък срок.
Продуктите, които предлагаме са нови и са придружени с оригинални гаранционни карти на официалния вносител. При нужда от съдействие по каквито и да е въпроси и гаранционен ремонт,моля свържете се с нас.


Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Номад сервиз чрез nomadservice.bg.

 

V. Арбитраж


Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Номад сервизо ЕООД съобразно българското законодателство.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП


VI. Гаранционен срок на продуктите.


В случай на фабричен или производствен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера моля веднага да се обадите на тел. 0876 54 66 57.
При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация, описан по-долу. Ако бъде констатиран фабричен дефект или незизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламацията като ползвате формуляра за рекламация, поместен на сайта ни. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратната информация с резултата от рекламацията ще получите на посочения от Вас имейл.
На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приема от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас по имейл на info@nomadservice.bg. Несъотвествието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта в доставката при получаването при клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg и му се изпраща вярната заявка с доставка за сметка на Номад сервиз ЕООД чрез nomadservice.bg.
- На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъотвествие или дефект.
- Ако при получаването на стоката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката от клиента. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата на получателя, в момента на предаване на пратката.
- При предявяване на рекламация в срок до 7 (седем) работни дни от датата на получаване на стоката от клиента и при спазени всички условия на Онлайн магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената от него сума, за замяна на стоката с друга от Онлайн магазина по негов избор, за отбив от цената или за безплатно отстраняване на рекламцията в зависимост от гаранционните условия на закупения продукт. Всички разходи, които клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи, извън стойността на самия продукт, са изцяло за сметка на клиента.
- Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основният платец по нея.
При производствен дефект в рамките на гаранционния срок посочен за всеки вид продукт,закупен от нашия Онлайн магазин, продуктът се изпраща до офиса на Номад сервиз ЕООД за сметка на клиента. След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента за сметка на Номад сервиз ЕООД, като връщането става с куриер.
Условията за рекламация на закупените продукти от Онлайн магазина nomadservice.bg са описани подробно по-долу.

Гаранцията покрива единствено производствени дефекти.

В случай на производствен дефект установен от клиента, той изпраща продукта на продавача след това продавача изпраща продукта на производителя и след направени тестове от страна на фирмата производител се взема заключение дали рекламацията се признава или не.

- Срокът за уреждане на рекламацията е около 20 работни дни.
Гаранцията отпада в случай на:
Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неоправомощено лице.


Обслужване на рекламации

Обслужването на рекламации става по следния описан ред:
- Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с подробно описване на причините за рекламацията, като в този случай използването на такъв формуляр е само за стоките, които нямат гаранционен срок от производителя им. Попълва се и в случаите, когато клиентът иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази срока от 7 (седем) работни дни от получаването на стоката, както и са на лице повреди вследствие на транспортирането на стоката до клиента.
- След получаването на формуляр Номад сервиз ЕООД, чрез nomadservice.bgвръща отговор на клиента на валиден имейл адрес, посочен от клиента.
- В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация Номад сервиз ЕООД, чрез nomadservice.bg уведомява клиента за това по телефон или имейл адрес, посочени от клиента. Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.
- За всяка върната стока с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед от съответната компетентна и оторизирана за целта комисия се изготвя становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, в който дадената комисия е длъжна да излезее със становище пред клиента е законно установеният до 10 (десет) работни дни след датата на предявената рекламация.
- След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, Номад сервиз ЕООД, чрез nomadservice.bg уведомява клиента по телефон или имейл адрес, посочени от клиента и предприема следните действия за обслужване на признатата рекламация:
1. Изпраща на клиента нов продукт от същия вид за сметка на фирмата.
2. В случай, че не може да бъде подсигурен същият продукт се предлагат на клиента варианти за избор на друг продукт на същата стойност.
3. Ако предходните два варианта за обслужване на рекламацията се окажат невъзможни, Номад сервиз ЕООД, чрез nomadservice.bg възстановява стойността на продукта на клиента в законно установения срок за тази цел чрез банков превод на посочена от него банкова сметка.

- При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен за тази цел констативен протокол Номад сервиз ЕООД, чрез nomadservice.bg уведомява клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочен от клиента имейл адрес. Клиентът уведомява Номад сервиз ЕООД, чрез nomadservice.bg по телефон или имейл за последващите, желани от клиента действия относно рекламационния продукт. При заявено обратно получаване на продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите за това са за сметка на клиента.
- Ако в 30 (тридесет) дневен срок от уведомяването за становището на комисията клиент не потърси стоката си, Номад сервиз ЕООД, чрез nomadservice.bg запазва правото си да се разпорежда със стоката, както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

При рекламация клиентът е длъжен да изпрати закупената стока почистена и в добър външен вид. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, а именно: разписка за пощенски паричен превод, касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Извадка от ЗЗП чл. 112-115:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


VII. Право на отказ

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика като попълни и изпрати единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата nomadservice.bg на адрес: град Пловдив, бул. Пещерско шосе № 142, вх. Г, ап. 17 и в Приложение № 1 към тези общи условия. При отказ Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, а именно: разписка за пощенски паричен превод, касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже от договора съгласно чл. 52, ал. 1 и след получаване на върнатата стока, в търговския обект, на адреса посочен за контакти в сайта:

Стоката може да бъде върната чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи, се възстановяват на клиента – по банков път на посочена от него банкова сметка в 30 дневен законоустановен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Приложение 1 - стандартен формуляр за право на отказ при онлайн покупки


VIII. Замяна за друг размер или за друг продукт

В случай, че желае да замени размера на поръчана и получена стока или желае друг продукт, клиентът има възможност да замени закупената стока в срок до 30 дни от получаването ѝ. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Върнатата стока трябва да е с етикети, в добър търговски вид, да не е носена, прана, гладена, скъсана, да е чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим). Към пратката трябва да бъдат приложени нужните документи, гарантиращи покупката като разписка за пощенски паричен превод, касова бележка / фактура.
Клиентът има право да замени закупена стока с избран продукт/и от онлайн магазина nomadservice.bg. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, nomadservice.bg приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане. Новия артикул за замяна се изпраща към клиента, след като продавача получи първоначално изпратената срока и се увери, че по нея няма дефекти и експлоатация от употреба, както и са приложени нужните документи - разписка за пощенски паричен превод, касова бележка/ фактура.

МОЛЯ, НЕ ПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА ПРЕЗ САЙТА!

Всички въпроси, свързани със замяната и стойностите на продуктите, могат да бъдат доуточнени чрез имейл или на телефон: 0876 54 66 57.

Ако не бъдат спазени описаните условия, замяната няма да може да бъде извършена!

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин nomadservice.bg. Вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посочените по-горе условия, моля не използвайте Онлайн магазина.

Ваучер за подарък NOMAD

Издател на ваучера е Номад сервиз ЕООД, ЕИК:207627331, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 142.

Закупуване на Ваучер за подарък NOMAD

Можете да закупите ваучера за подарък на www.nomadservice.bg - ще Ви издадем ваучер на стойност (с парична наличност), равна на заплатената от Вас сума.

Заплащане с Ваучер за подарък NOMAD

Въведете кода на ваучера при поръчка онлайн. Цената на стоките, които желаете да бъдат заплатени с ваучера, ще бъде извадена от неговата наличност. Ако наличността не е достатъчна, можете да покриете разликата по други начини за плащане.

Алтернатива на въвеждането на кода при покупка е позвъняването на телефон 0876 546 657 и предоставяне на двете имена на притежателя на ваучера и кодът, упоменат на него.

Общи условия за използване

 • Ваучерът за подарък  NOMAD важи за продукти, закупени онлайн на www.nomadservice.bg

 • Използването на наличността по ваучера се осъществява в местна валута

 • Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица

 • Наличността по ваучера не се олихвява.

 • Сумата по доставката на продуктите влиза в стойността на ваучера.

 • Ваучерът важи една година от момента на последната му употреба.

 • Номад сервиз ЕООД не поема отговорност при изгубване, унищожение или кражба на ваучера и не го подменя.

 • Можете да се информирате за разполагаемата наличност по ваучера, като ни пишете на info@nomadservice.bg

 • Максималната стойност на един Ваучер за подарък NOMAD е 300 лв. Срещу ваучера не може да бъде претендирано получаване на пари

 • Валидността на кода на ваучера стандартно е една година от датата на закупуване

 • Номад сервиз ЕООД си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия за използване. 

Актуалните Условия за използване на Ваучер за подарък NOMAD са публикувани на www.nomadservice.bg